SKENAR

SamoKontrolujúci Energo-Neuro-Adaptívny Regulátor

SKENAR
SKENAR je malý prístroj so zabudovaným minipočítačom. Svojim tvarom pripomína diaľkový ovládač televízora.

 

Základom je metóda biostimulácie bunky, ktorej účinky sú univerzálne a dokážu výrazne zlepšiť zdravotný stav, odstrániť chorobné prejavy, stres, depresiu, vyhladiť vrásky. Dotykom s povrchom tela vysiela elektrický signál k unaveným a zničeným bunkám. Meria elektropotenciál buniek, vyhodnotí ho a vysiela spätný regulačný signál do mozgu. Po odovzdaní informácie do mozgu nastáva samoozdravovací proces. Pacient začína mať pocit ľahkosti, zmiznú bolesti a uvoľnia sa bloky v celom tele.

Používanie SKENARU pomáha pri odstraňovaní chronických zápalových procesov a úspešne ho možno aplikovať v akomkoľvek štádiu ochorenia.

Odporúča sa u chorôb neurologických, vegetatívnej nervovej sústavy, kostno-svalového, srdcovo-cievneho, dýchacieho a tráviaceho systému, pri gynekologických a stomatologických ochoreniach. Ženám do pozornosti - Skenar pomáha eliminovať až odstrániť MIGRÉNU!

Tento malý prístroj a jeho impulzy môžu človeka radikálnym spôsobom zbaviť dlhodobých problémov a v mnohých prípadoch dokonca dokážu predísť aj operácii.

SKENAR terapia

SKENAR terapia nie je univerzálny prostriedok na všetky choroby, ale jej výsledky sú presvedčivé a nepopierateľné. Pôsobenie prístroja SKENAR je predovšetkým zamerané na normalizáciu narušených funkcií organizmu, jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť harmóniu v organizme a stimulovať jeho obranné schopnosti, skryté a nevyužité rezervy.

Pôsobenie prístrojom sa vykonáva krátkodobými nízkofrekvenčnými signálmi kedy nastáva kontakt elektródy s pokožkou. Hodnoty pôsobiaceho signálu sa stanovujú automaticky, na základe pôsobenia biologicky reverzného spojenia s organizmom.

Pokožka - informačné pole

Na pokožke sa odráža stav organizmu. Ak pôsobíme na pokožku, môžeme ovplyvniť vnútorné orgány. Pre živý organizmus je pokožka informačným poľom, kam sa prenášajú údaje o stave orgánov a tkanív. Na pokožke je hlavným periférnym informačným elementom biologicky aktívny bod (BAD), ktorý je citlivejší na akýkoľvek vonkajší podnet. Pretože medzi pokožkou, orgánmi a sústavami jestvuje vzájomné prepojenie, narušenie ich funkcií a stavu sa bezpodmienečne, zodpovedajúcim spôsobom, odráža na pokožke. V dôsledku toho sa pokožka stáva informačným poľom, ktoré prenáša údaje o stave chorého orgánu. Ovplyvňujúc pokožku, dostávame možnosť vplývať na vnútorné choré orgány a funkčné sústavy. Súčasné klinické výskumy potvrdzujú, že porušenie funkcie nejakého orgánu sa môže normalizovať zodpovedajúcim pôsobením na určité oblasti povrchu ľudského tela.

Regulujúce impulzy

Ľudský mozog riadi tkanivá a orgány prostredníctvom elektrických impulzov a vieme, že vplývať na organizmus, vnútorné orgány a nervovú sústavu je možné prostredníctvom pokožky, a to pomocou elektrických impulzov, ktoré sú organizmu príbuzné. Práve SKENAR má schopnosť generovať takéto elektrické impulzy, ktoré sú fyziologický podložené a blízke impulzom, putujúcim do mozgu. Počas SKENAR terapie na pokožku pôsobia osobitné elektrické impulzy, ktoré sa menia v prípade zmeny stavu pokožky a v organizme vyvolávajú reakcie zamerané na regeneráciu stratených funkcií. Regulujúc rozladenú sústavu organizmu, SKENAR dostáva do stavu normálu všetko, čo je schopné sa regenerovať. Uzdravenie sa realizuje prostredníctvom regenerácie a harmonizácie vlastných rezerv organizmu a nie na úkor potlačenia ochranno-prispôsobivých mechanizmov.

SKENAR pomocou elektrických impulzov vyvolávajú reakcie zamerané na regeneráciu stratených funkcií organizmu človeka. Princíp pôsobenia prístroja je založený na tvorbe neuropodobného impulzu, forma ktorého sa druhovo mení vplyvom reakcie organizmu. Tieto zmeny druhov kopírujú činnosť mozgu v patologickej zóne. Impulzy sformované takýmto spôsobom tisíc násobne zväčšujú výrobu vodných ekvivalentov nukleínových kyselín, DNK, RNK, bielkovín, lipidov. Tieto ekvivalenty imitujú biologicky aktívne látky a takmer okamžite sa distribuujú prostredníctvom krvi do celého organizmu.

Regenerácia

V konečnom dôsledku nastáva rovnako rýchla regenerácia stratených funkcií. V živom organizme sa informácia o štruktúre aktívnych látok nachádza iba v DNK, tzn. sú to východiskové kódy pred ochorením. Výsledky výskumov dokázali, že v určitých podmienkach DNK je svojrázna anténa, ktorá prijíma signály z vonkajšieho prostredia. Zvyčajné chaotické výkyvy DNK, ktoré sa dajú zaregistrovať metódou laserovej korelačnej spektroskopie, majú na grafe podobu zložitej sínusoidy. Avšak keď vzniká sústava umelých príkazov, DNK sa stáva rozumnou - na grafe má umelú trapézoidnú funkciu. Ľudský organizmus môžeme skúmať ako sústavu s množstvom navzájom podriadených určitých hierarchických vertikál, spojení. Táto sústava s množstvom reverzných spojení je napoly otvorená do vonkajšieho prostredia. Medzi biologickou sústavou a okolitým prostredím existuje neustála výmena hmoty, energie a informácie. Podmienky vonkajšieho prostredia sa menia mnohými spôsobmi a najmä stále. Niekedy tieto podmienky vyžadujú hraničné napätie adaptačných schopností človeka. Súčasne je však ľudský organizmus najbohatšou informačnou sústavou.

Okrem toho, každá funkčná sústava živého organizmu - od centrálnej nervovej sústavy až po bunky a časti buniek - zahŕňa riadiace, vykonávacie a kontrolné elementy so sústavou reverzného spojenia. Riadenie akejkoľvek sústavy sa môže realizovať formou zmeny jej štruktúry alebo podmienok fungovania. Prvý spôsob je veľmi zložitý. Použitie prístroja SKENAR - to je druhá cesta, cesta riadenia sústav. Je zameraná na regeneráciu optimálnej činnosti buniek, tkanív, orgánov a sústavy celého organizmu, často prekvapuje predstava, ako živý organizmu dosahuje nečakané výsledky v zložitých regulačných procesoch.

Pokožka - brána do tela

Dôležitú úlohu v tom hrá pokožka, a predovšetkým zóny pokožky so zvýšenou fyziologickou aktivitou sa využívajú na liečenie rôznych ochorení pomocou metódy SKENAR terapie. Zmeny v organizme sú možné na energetickej a informačnej úrovni. Objekt vplyvu v tomto prípade môže byť sústava a tiež spojenia sústav. Informačný spôsob vplyvu je najpresnejší a univerzálny, pretože v určitom rámci umožňuje riadiť energetické, humorálne a iné procesy.

Pokožka má výnimočnú vlastnosť súčasne spájať funkciu mnohonásobného informačného čidla a aj prijímača rôznorodých fyzických signálov. Ako príjemca vonkajšej informácie je pokožka schopná prijať takúto informáciu v podobe elektrických, optických, tepelných, chemických, magnetických, mechanických a iných signálov, prvotne ju spracovať, sformovať príslušné signály v zakódovanej podobe a odoslať ju do sústavy, ktorá riadi ľudský organizmus.

Z hľadiska SKENAR terapie je najvýznamnejší prenos informácie v podobe elektrických signálov a prenos prostredníctvom medzibunkových štrbinových kontaktov. Iritátor je veľmi malý. Jeho energia nie je rovnocenná čo do veľkosti rozsahu reakcie organizmu - celkovej reakcie organizmu. Vysvetľuje sa to tým, že pokožka počas prijímania informácie je akoby vstupným reťazcom vysoko citlivého zosilňovača sily, akým je živý organizmus. Ako dokázali fyziológovia, retikulárna formácia, ktorá sa nachádza v centre mozgu - našom energetickom centre, zosilňuje signály, ktoré prichádzajú do organizmu a majú ľubovoľný pôvod.

Hladina vstupného signálu je zanedbateľná, ale pretože je to riadiaci signál, vyvoláva značné energetické zmeny v ľudskom organizme, v ekvivalentnej schéme kde sa nachádzajú vlastné silné zdroje energie (už spomínaná retikulárna formácia). Je známe, že v prípade narušenia činnosti akéhokoľvek orgánu, pokožka v danej časti mení svoju elektrovodivosť, objem, teplotu. Zvyšuje sa citlivosť pokožky - pri dotyku je bolestivá. Táto variabilita signálov pri vstupe a výstupe pokožky hovorí o dokonalosti vytvorených prírodných ústrojenstiev.

Ľudstvo, po tom, ako získalo neuveriteľné možnosti spojené s automatizáciou procesov spracovania informácií pomocou súčasných počítačov, je bezpochyby schopné hlboko skúmať informáciou, ktorú vyšle ľudský organizmus a vypracovať efektívne nemedikamentózne spôsoby liečby. Spravidla biologické javy sú sprevádzané elektrickými bodmi s veľmi malým napätím. S cieľom vplývať na biologické procesy v organizme, je logické používať elektrické signály v podobe mikro napätia, ktoré sa svojimi parametrami blíži k napätiu sprevádzajúcemu biologické procesy.

Elektrický mikroampérový prúd, reflexné vplývajúci na centrálnu nervovú sústavu poskytuje možnosť zasiahnuť do životných procesov na úrovni buniek pomocou stimulácie a spomalenia, prenosom nábojov alebo iónov a niekedy formou likvidácie alebo vytvorenia jednotlivých bunkových formácií. Na takéto pôsobenie sa používajú rôzne prístroje, ktoré umožňujú získavať stále nízko mikroampérové napätie a striedavý prúd s určitou frekvenciou a intenzitou.

Na rozdiel od tohto, SKENAR terapia pôsobí na ľudský organizmus impulzným napätím, ktoré je blízke biologickým impulzom. Pritom je najdôležitejšie zabezpečenie harmónie životných funkcií organizmu a stimulácia jeho obranných síl so zapojením ešte zatiaľ neaktivovaných rezerv človeka. Treba mať na pamäti, že náš organizmus je naprogramovaný tak, aby bola zachovaná jednota pri zachovaní homeostázy, t.j. harmonického zabezpečenia činnosti orgánov a sústav.

Efektivita SKENAR terapie

Metóda je efektívna predovšetkým pri liečbe funkčných ochorení. Neočakávané úspechy SKENAR terapie pri liečbe najrôznejších akútnych a chronických ochorení mnohých prekvapila.

SKENAR terapia pôsobí na ľudský organizmus impulzným napätím, ktoré zabezpečuje harmóniu životných funkcií organizmu a stimulácia jeho obranných síl.

Napomáha tomu nasledovné:

  • V ľudskom organizme sa informácia cez nervovú sústavu odovzdáva v podobe bipolárnych krátkych impulzov elektrického prúdu.
  • Pokožka a ľudské zmyslové orgány sú informačným poľom, ktoré spája vonkajšie prostredie a najzložitejšie procesy, prebiehajúce v útrobách ľudského organizmu.
  • Na ľudský organizmus môžeme pozerať ako na hierarchickú sústavu s množstvom reverzných spojení, jestvujúcich na všetkých úrovniach a vo vzťahu podriadenosti vertikálnym aj horizontálnym smerom. To zabezpečuje organizmu procesy samoregulácie, spojenie s vonkajším prostredím a schopnosť reagovať naň.
  • Hlavným cieľom vnútorného prostredia organizmu - je zachovanie svojej stálosti (homeostázy).
  • Z toho logicky vyplýva, že na pohyblivú sústavu ľudského organizmu (keď je potrebné jej pomôcť) treba pôsobiť rovnakou samoregulačnou pohyblivou sústavou, akou pre organizmus možno je prístroj SKENAR.

Efektivita mono SKENAR terapie je 95 % (pričom v 65 % prípadoch sa darí dosiahnuť úplné klinické uzdravenie a v 30 % - sa prejavuje kladná dynamika). V priemere sa dosahuje trojnásobné zrýchlenie uzdravenia pri všetkých druhoch ochorenia. Napríklad, ak je liečba vredového ochorenia liekmi 3 týždne, SKENAR odstraňuje žalúdočné vredy alebo vredy na dvanástniku bez použitia liekov v dobe od 5 do 7 dní.

Dve analogické sústavy - ľudský organizmu a prístroj SKENAR - harmonicky spolupôsobia. Hlavnou zložkou je, samozrejme, ľudský organizmus, ktorý diktuje a prístroj SKENAR plní jeho príkazy a pomáha organizmu.